Home Przetargi

 


Wrocław, dnia 28.11.2019 r. 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania dla zadań od 1 do 8 

dotyczy:  Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku z podziałem na zadania. CPV 15100000-9, 15300000-1, 15800000-6, 15500000-3, 03142500-3, 15331000-5, 15811000-6.

Kliknij poniżej, aby pobrać dokument:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert. (plik pdf) 


 Wrocław, dnia 07.11.2019 R.  


Protokół z otwarcia o

fert:

Znak sprawy: ZPO-3/2/2019

Dotyczy:  Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku z podziałem na zadania. CPV 15100000-9, 15300000-1, 15800000-6, 15500000-3, 03142500-3, 15331000-5, 15811000-6.

 Kliknij poniżej, aby pobrać dokumentację tzn. protokół z otwarcia ofert:

1. DOKUMENT / PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

 


 

Wrocław, dnia 28.10.2019 r. 


Protokół z otwarcia ofert: 

 Znak sprawy:  ZPO-3/1/2019

 

Dotyczy: Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku

Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku.

CPV:  79710000-4

Kliknij poniżej, aby pobrać dokumentację tzn. protokół z otwarcia ofert:

1. DOKUMENT / PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Wrocław, dnia 18.10.2019 r.  


ZPO-3/1/2019

Dotyczy:

Postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: 

 Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku

Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku.

 CPV 79710000-4.

Zamawiający, na podsstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:  

 

1. Odpowiedzi na pytania - kliknij aby pobrać plik  


 Wrocław, dnia 16.10.2019 r. 


Znak sprawy: ZPO-3/2/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony pn.:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku z podziałem na zadania.
CPV 15100000-9, 15300000-1, 15800000-6, 15500000-3, 03142500-3, 15331000-5, 15811000-6.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

 Kliknij poniżej plik, aby pobrać niezbędną dokumentację przetargową: 

1. Dokumentacja przetargowa - (plik zip) 


 Wrocław, dnia 09.10.2019 r.


Znak sprawy: ZPO-3/1/2019

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

przetarg nieograniczony pn.:

 

Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku

Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku.

 

CPV 79710000-4.

Kliknij poniżej plik, aby pobrać niezbędną dokumentację przetargową: 

1. Dokumentacja przetargowa - (plik zip) 

 


 Wrocław, dnia 07.10.2019 r. 


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Pani Izabela Górzyńska  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 z siedzibą ul. Borowska 101, 50-554 Wrocław na postawie pełnomocnictwa,  działająca  w imieniu i na rzecz:

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

Dostawa materiałów papierniczo-piśmienniczych dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu.  

CPV 30192000-1.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-0047/17-00 z dnia 05.04.2018.

Dokumentacja przetargowa (kliknij poniżej aby pobrać pakiet dokumentów- plik zip)