Home Przetargi

Wrocław, dnia 09.10.2019 r.


Znak sprawy: ZPO-3/1/2019

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

przetarg nieograniczony pn.:

 

Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku

Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku.

 

CPV 79710000-4.

Kliknij poniżej plik, aby pobrać niezbędną dokumentację przetargową: 

1. Dokumentacja przetargowa - (plik zip) 

 


 Wrocław, dnia 07.10.2019 r. 


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Pani Izabela Górzyńska  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 z siedzibą ul. Borowska 101, 50-554 Wrocław na postawie pełnomocnictwa,  działająca  w imieniu i na rzecz:

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z siedzibą ul. Borowska 101, 50-551 Wrocław

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

Dostawa materiałów papierniczo-piśmienniczych dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu.  

CPV 30192000-1.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-0047/17-00 z dnia 05.04.2018.

Dokumentacja przetargowa (kliknij poniżej aby pobrać pakiet dokumentów- plik zip)