Home SP 88

          Jesteśmy po to, by pomagać. Z nami każdy uczeń czuje się bezpiecznie. Poprzez różnorodne formy oddziaływań uczniów do pełnienia określonych ról, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, do jego socjalizacji. Przekazujemy rzetelną wiedzę o otaczającym świecie; służymy życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem, zdobywamy przyjaźń i zaufanie wychowanka. Jesteśmy placówką otwartą, traktującą podmiotowo uczniów; harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy; kreującą obywateli przystosowanych społecznie, otwartych na prawdę, dobro i piękno w świecie. Młodzież przebywająca w placówce realizuje obowiązek szkolny, zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, co daje jej równe szanse w porównaniu z uczniami ze szkół środowiskowych. W procesie dydaktyczno – wychowawczym kładzie się nacisk na rozwijanie zainteresowań, wdrażanie do uczestnictwa w życiu społecznym. Jesteśmy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i alternatywnie im przeciwdziałającą, promującą zdrowy styl życia, bezpieczną, wolną od przemocy. Szkoły organizują proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ:

  • uczniowie mają możliwość ukończenia szkoły, mimo osiągnięcia pełnoletniości podczas roku szkolnego,
  • uczniowie mają możliwość ukończenia dwóch klas w jednym roku szkolnym dzięki promocji śródrocznej,
  • nauczyciele dostosowują wymagania do możliwości intelektualnych poszczególnych uczniów;
  • podstawowym założeniem systemu jest sprzyjanie rozwojowi dziecka niedostosowanego społecznie, uznanie wartości pracy dziecka, która wykonywana systematycznie rozwija osobowość, budzi zainteresowanie, uczy wytrwałości, podnosi poziom sprawności i umiejętności,
  • dowartościowanie pracy pozwala uczniom słabszym, „uczącym się inaczej” otrzymywać wszystkie oceny, również i te dobre, a poprzez wytrwały trening doskonalić umiejętności i stymulować zdolności,
  • szkoła realizuje proces kształcenia zgodny z zasadami nauczania resocjalizacyjnego.